Cho từ từ axit HCl hoặc H2SO4 hoặc HNO3 vào dung dịch chứa muối cacbonat

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Cho từ từ axit HCl hoặc H2SO4 hoặc HNO3 vào dung dịch chứa muối cacbonat, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Cho từ từ axit HCl hoặc H2SO4 hoặc HNO3 vào dung dịch chứa muối cacbonat:
Khi cho từ từ axit vào muối cacbonat thì phản ứng xảy ra theo trình tự. Sau đó H còn dư đề bài cho sẵn (nếu có). Ví dụ 1: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 0,03 mol dung dịch HCl vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M. Tính thể tích CO2 (đktc) thoát ra.
Ví dụ 2: Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HNO3 2M vào 100ml dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 3M và NaHCO3 2M, sinh ra V lít khí (đktc). Tính giá trị của V. Hướng dẫn giải. Khi cho từ từ HCl vào dung dịch X thì phản ứng xảy ra theo trình tự.