Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề nhận biết – chuẩn độ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề nhận biết – chuẩn độ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề nhận biết – chuẩn độ:
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation: NH” Mg2+, Fe, Aloh, Na* có nồng độ khoảng 0,1M. Nếu dùng dung dịch NaOH thì có thể nhận biết được mấy dung dịch?
Câu 2. Có 2 dung dịch riêng lẻ chứa các anion NO3-, CO2. Có thể dùng những hóa chất nào sau đây để nhận biết được từng ion trong dung dịch đó?
Câu 3. Có 5 dung dịch, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được dung dịch nào?
Câu 4. Có 3 ống nghiệm riêng rẽ, mỗi ống chứa một trong các ion sau: CO2, SO2, SO3”. Có thể dùng những hóa chất nào trong dãy sau đây để nhận biết từng ion?
Câu 5. Có 5 dung dịch mất nhãn gồm CuCl2, NaNO3, Mg(NO3)2, NH4NO3 và Fe(NO3)3. Có thể dùng kim loại nào sau đây để phân biệt cả 5 dung dịch?