Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái:
Một hệ sinh thái điển hình được cấu tạo bởi các yếu tố sau đây : – Sinh vật sản xuất : là những loài sinh vật có khả năng quang hợp và hoá tổng hợp, tạo nên nguồn thức ăn để tự nuôi mình và nuôi các loài sinh vật dị dưỡng. – Sinh vật tiêu thụ : gồm các loài động vật ăn thực vật, ăn mùn bã sinh vật và các loài động vật ăn thịt. Sinh vật phân giải : gồm các sinh vật sống dựa vào sự phân giải các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất để trả lại cho môi trường những chất vô cơ đơn giản ban đầu. Các chất vô cơ : nước, cacbon đioxit, Ôxi, nitơ, phôtpho.
Các chất hữu cơ : prôtêin, lipit, cacbohiđrat, vitamin, hoocmôn. Các yếu tố khí hậu : ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí áp… Ba yếu tố đầu là quần xã sinh vật, còn ba yếu tố sau là môi trường Vô sinh mà quần xã sống (hình 60). Hình 60. Mô hình hệ sinh thái hồ 1. Năng lượng ; 2. Muối N – P từ sự phân giải vật chất hữu cơ bởi vi sinh vật (9) ; 3. Thực vật nổi ; 4. Động vật nổi ; 5. Côn trùng ở nước ; 6. Giun ; 7. Cá nổi ; 8. Cá dữ ; 9. Vi sinh vật phân giải ; 10. Có nước ; 11. Chim ăn cá ; 12. Côn trùng trên cạn ; 13. Bốc hơi nước.