Các hình thức sinh sản vô tính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Các hình thức sinh sản vô tính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Các hình thức sinh sản vô tính:
1. Sinh sản bào tử Là hình thức sinh sản có ở thực vật bào tử (ví dụ : dương xỉ). Vào thời kì trưởng thành, ở giai đoạn sinh sản vô tính, túi bào tử vỡ tung, giải phóng các bào tử ra ngoài. Khi gặp đất ẩm, các bào tử này nguyên phân nhiều lần liên tiếp cho cơ thể đơn bội. Đó là khởi đầu của quá trình hình thành thể bào tử mới. Về sau, thể bào tử này phát triển thành một cây độc lập (hình 41.1). Giai đoạn sinh, Bào tử vi n sản hữu tính Túi bào tử Ổ bào tử Cây trưởng thành Hình 1.1. Sinh sản bào tử ở cây dương xỉ.
2. Sinh sản sinh dưỡng Trong tự nhiên, thực vật bậc cao có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân bò (dâu tây, rau má), thân rễ (có gấu), thân củ khoai tây), lá (cây thuốc bỏng), rễ củ khoai lang). Đó là quá trình sinh sản sinh dưỡng (hình 41.2). Một phần cây mę Cây con – Chồi tận cùng sinh ra cây mới Mấu Thân bò 10 Mấu Rễ phụ Thân Mặt đất Thân hành mới – Thân hành cũ Rễ phụ Hình 41.2. Các hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên.