Biểu diễn vectơ trong không gian

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Biểu diễn vectơ trong không gian, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Biểu diễn vectơ trong không gian:
Biểu diễn vectơ. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Đặt i = AA, B = AB, c = AC. Gọi G là trọng tâm của tam giác A’B’C’. Vectơ AG bằng. Gọi I là trung điểm của B’C’. Vì G là trọng tâm của tam giác A’B’C’. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Đặt i = AA’, B = AB. Hãy biểu diễn vectơ theo các vectơ a, b, c. Vì BB’CC là hình bình hành suy ra BC = BC – AA. Câu 3: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M là trung điểm của BB’. Khẳng định nào dưới đây là đúng? Vì M là trung điểm của BB’ = BM = BB’. Ta có AM = AB + B. Câu 4: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ tâm O. Gọi I là tâm của hình hình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Vì I là trung điểm của MN suy ra OM + ON = 20. Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AC = b, AA’ = c. Gọi I là trung điểm của BC, K là giao điểm của A’I và B’D’. Mệnh đều nào sau đây đúng? Vì 1 là trung điểm của B’C’ = A’B’ + A’C’ = 2 A’I. Và K là giao điểm của A’I, B’D’ nên theo định lí Talet = A’K = A’I.
Câu 6: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây là sai? Vì G là trọng tâm của tứ diện ABCD suy ra GÀ GB + GC + GD = 0. Vậy AG = AB + AC + AD nên mệnh đề AG = (AB + AC + AD) sai. Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Đặt AB = a, AC = b, AD = c. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sau đây đúng? Gọi M là trung điểm của CD suy ra BG = BM. Câu 8: Cho tứ diện ABCD. Đặt AB = a, AC = b, AD = c. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào dưới đây là đúng? Vì M là trung điểm của BC suy ra BM = BC. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt AB = b, AC = c, AD = d. Khẳng định nào sau đây là đúng.