Biểu diễn logarit theo các tham số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Biểu diễn logarit theo các tham số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Biểu diễn logarit theo các tham số:
Phương pháp giải. Bước 1: Biến đổi các biểu thức logarit phụ thuộc vào tham số a và b về dạng logarit với cơ số và đối số là tích các số nguyên tố. Bước 2: Đặt các biểu thức logarit của các số nguyên tố là các ẩn. Từ đó ta thu được phương trình hoặc hệ phương trình với các ẩn là 1, 2, 3 … ta tìm các ẩn này theo a, b. Bước 3: Giải hệ tìm được tìm 1, 2, 3 … theo a, b. Từ đó tính được biểu thức theo các tham số. Các công thức nền tảng
Biểu diễn log theo a. Đầu tiên ta biến đổi a. Giải tìm log theo a ta được log. Vậy ta đưa biểu thức cần biểu diễn về cơ số nên được. Từ đó ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.