Biểu diễn biểu thức logarit theo biểu thức cho trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Biểu diễn biểu thức logarit theo biểu thức cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Biểu diễn biểu thức logarit theo biểu thức cho trước:
DẠNG 2: BIỂU DIỄN BIỂU THỨC LOGARIT THEO BIỂU THỨC CHO TRƯỚC Ví dụ 1: Với các số thực dương x y tùy ý, đặt 2 2 log log x y α β. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Ví dụ 2: Với các số thực dương x, y tùy ý, đặt 2 2 log log x y α β. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Ví dụ 3: Cho log log b b ax cy. Hãy biểu diễn 2 3 5 4 loga b c theo x và y.
Lời giải: Ta có: 2 54 log bc c y y. Chọn A. Ví dụ 4: Cho log a bc xm xn xp. Hãy biểu diễn logab c x theo m, n, p. Ví dụ 5: Đặt 2 3 log 7 log 7 a b. Hãy tính 14 log 12 theo a b. Cách 2 (Casio): Nhập 2 log 7 SHIFT STO A ( mục đích gán 2 log 7 A). Nhập 3 log 7 SHIFT STO B (gán 3 log 7 B). Lấy 14 AB trong 4 kết quả kết quả nào cho đáp án bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng. Chọn B.
Ví dụ 6: Cho 2 2 log 3 log 5 a b. Tính 6 log 45 theo a b. Chọn C. Ví dụ 7: Đặt 3 5 a b log 4 log 4. Hãy biểu diễn 12 log 80 theo a, b. Chọn C. Ví dụ 8: Đặt 252 abc log 3 log 2 log 7. Hãy 42 log 15 biểu diễn theo a, b, c. Cho các số thực dương xyz thỏa mãn 2 3 10 yz 10 10 a bc xy zx a b. Tính P x log logy logz theo a, b, c.