Biện luận tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ khi chỉ biết khối lượng mol phân tử MA

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Biện luận tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ khi chỉ biết khối lượng mol phân tử MA, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Biện luận tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ khi chỉ biết khối lượng mol phân tử MA:
Phương pháp: Lập phương trình phân tử rồi biện luận. Khi biện luận thường dựa vào cơ sở. Trường hợp X là CxHy hoặc CxHyOz. 12x + y = MA hoặc 12x + y + 16z = MA. Điều kiện: x, y hoặc x, y, z nguyên dương; y (chẵn) =< 2x + 2. Ví dụ 1: Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O. Biết A có tỉ khối so với heli là 15.
Ví dụ 2: Hợp chất hữu cơ A chứa C, H, N. Biết 14,75 gam hơi A chiếm thể tích đúng bằng tích của 8 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của A. Giải: Đặt CTTQ của A là CxHyNt. Điều kiện: x, y, t nguyên dương; y, t cùng lẻ hoặc cùng chẵn. Trường hợp A là CxHyXv hoặc CxHyOzXv (X: halogen): 12x + y + Mxv = MA hoặc 12x + y + 16z + Mxv = MA. Điều kiện: x, y, v hoặc x, y, z, v nguyên dương; y, t cùng lẻ hoặc cùng chẵn.