Bất phương trình mũ cơ bản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bất phương trình mũ cơ bản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Bất phương trình mũ cơ bản:
Phương pháp giải. Xét bất phương trình dạng a > b. (dạng a < b giải tương tự). Nếu b <0, tập nghiệm của bất phương trình là R. Nếu b > 0, khi đó: Với a > 1, ta có a > b = c > log b. Với 0 < a < 1, ta có a > b + c < log b. Xét bất phương trình dạng a < b. (dạng a < b giải tương tự). Nếu b < 0, bất phương trình vô nghiệm. Nếu b > 0, khi đó: Với a > 1, ta có a < b + c log b. Với 0 < a < 1, ta có a < log b. Giải các bất phương trình sau. Vậy tập nghiệm là S = [2; +x). Tập nghiệm của bất phương trình là S = R. Bất phương trình vô nghiệm, tập nghiệm là S = Ø. Vậy tập nghiệm là S. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Giải các bất phương trình sau. Vậy tập nghiệm là S. Tập nghiệm của bất phương trình là S = IR.