Bất phương trình chứa trị tuyệt đối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bất phương trình chứa trị tuyệt đối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Bất phương trình chứa trị tuyệt đối:
Bất phương trình chứa trị tuyệt đối. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Nghiệm của bất phương trình 2x -3 < 1 ta có 2x – 3 1. Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là s = -x – U(1; 2). Ví dụ 3: Bất phương trình: 3x -3 1, ta được tập nghiệm S = (1; +x). Kết hợp với điều kiện x 2x – 4 là. TH1. Với 2x 2x – 4 = x + 12 > 2x – 4 = x 2, ta được tập nghiệm S = (2; 16]. TH2. Với 2x < 0 x < 2, ta có x + 122 – 2x + 4 + 3x = x. Kết hợp với điều kiện x -1 là tập nghiệm của bất phương trình là s = R. Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 5x – 426 có dạng S. Tính tổng cách 1. Bất phương trình 5x – 426. Tập nghiệm của bất phương trình là s. Vậy có tất cả 4 giá trị nguyên 1 cần tìm là x = {-4; –3; -2; 0}. Câu 6: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 1 < x 2 < 4 là tập nghiệm của bất phương trình là S =(-2; 1] U [3; 6]. Vậy số nghiệm nguyên thỏa mãn bất phương trình là 8.