Bất phương trình bậc nhất một ẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bất phương trình bậc nhất một ẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Bất phương trình bậc nhất một ẩn:
Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Giải bất phương trình 2x – 5. Lời giải Bất phương trình đã cho. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (1; +0). Ví dụ 1: Giải bất phương trình 2x + 3x – 1 (4m + 5m + 9)x – 12m nghiệm đúng với mọi x khi bất phương trình tương đương với (4m – 5m – 9). Dễ dàng thấy nếu 4m – 5m – 940 thì bất phương trình không thể có nghiệm đúng với mọi x. Với m = -1 bất phương trình trở thành 0 x 216: vô nghiệm.
Với m bất phương trình trở thành nghiệm đúng với mọi x. Vậy giá trị cần tìm là m = 2. Ví dụ 4: Bất phương trình mở (x – 1)29x + 3m nghiệm đúng với mọi x khi bất phương trình tương đương với 2m + 3m. Dễ dàng thấy nếu m = 3 thì bất phương trình không thể có nghiệm đúng. Với m = 3 bất phương trình trở thành 0x > 18 : vô nghiệm .Với m = -3 bất phương trình trở thành nghiệm đúng với mọi x. Vậy giá trị cần tìm là m = -3.
Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi: Nếu a > 0 thì a + b > 0 nên s = b + c. Nếu a 0 nên s = 3. Nếu a = 0 thì ax + b > 0 có dạng Ox + b > 0. Với b > 0 thì s = R. Với b 0 thì ax + b > 0 nên s = -x = 3. Nếu a 0 nên s = -3 = a. Nếu a = 0 thì ax + b > 0 có dạng 0x + b > 0. Nếu a 0. Với b 0 thì s = R. Bất phương trình ax + b < 0 vô nghiệm khi: a = 0.