Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Bất phương trình bậc nhất hai ẩn:
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? Theo định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Ví dụ 2. Cặp số (1; -1) là nghiệm của bất phương trình ta có: 1 + 4(-1) = -3 < 1. Bài tập trắc nghiệm Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? Câu 2. Theo định nghĩa thì x + y là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai. Cho bất phương trình 2x + 3y – 6 < 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất. B. Bất phương trình (1) vô nghiệm. C. Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm. D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là R. Trên mặt phẳng tọa độ, đường thẳng (d): 2x + 3y = 6 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn điểm 0(0, 0) không thuộc đường thẳng đó. Ta thấy (x, y) = (0; 0) là nghiệm của bất phương trình đã cho.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ (4) chứa điểm kể cả (d). Vậy bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm. Miền nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) = 4(x + 1) – y + 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm: Vì là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ (2; 1). Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x – 1) + 4(y − 2) < 5 là nửa mặt phẳng chứa điểm: Vì là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ (0; 0). Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?