Bảng phân bố tần số và tần suất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bảng phân bố tần số và tần suất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Bảng phân bố tần số và tần suất:
BẢNG PHÂN BÓ TẦN SỐ, TẦN SUẤT. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM. ÔN TẬP. Số liệu thống kê. Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và xử lý số liệu. Dấu hiệu điều tra là một vấn đề hay hiện tượng nào đó mà người điều tra quan tâm tìm hiểu. Mỗi đối tượng điều tra gọi là một đơn vị điều tra. Mỗi đơn vị điều tra có một số liệu, số liệu đó gọi là giá trị của dấu hiệu trên đơn vị điều tra đó. Một tập con hữu hạn các đơn vị điều tra được gọi là một mẫu. Số phần tử của một mẫu được gọi là kích thước mẫu. Các giá trị của dấu hiệu thu được trên mẫu được gọi là một mẫu số liệu (mỗi giá trị như thế còn gọi là một số liệu của mẫu). Nếu thực hiện điều tra trên trên mọi đơn vị điều tra thì đó là điều tra toàn bộ. Nếu chỉ điều tra trên một mẫu thì đó là điều tra mẫu. Tần số của giá trị x là số lần lặp lại của giá trị x trong mẫu số liệu. Tần suất f của giá trị x là tỷ số giữa tần số n và kích thước mẫu N hay người ta thường viết tần suất dưới dạng phần trăm. Bảng phân bố tần số – tần suất.
Bảng phân bố tần số (gọi tắt là bảng tần số) được trình bày như sau: Trên hàng tần số, người ta dành một ô để ghi kích thước mẫu N hàng tổng các tần số (tức N bảng phân bố tần suất (gọi tắt là bảng tần suất) được trình bày như sau: Bảng phân bố tần số – tần suất (gọi tắt là bảng tần số – tần suất). Bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp. Nếu kích thước mẫu số liệu khá lớn, thì người ta thường chia số liệu thành nhiều lớp dưới dạng (a; b) hay (a; b) (thường có độ dài các lớp bằng nhau). Khi đó tần số của lớp a, b là số giá trị [a; b] (hay [a, b) xuất hiện trong lớp đó. Tần suất của lớp a, b là f = 1 trong đó m, là tần số của lớp a; b và N là kích thước mẫu. Bảng phân bố tần suất ghép lớp được xác định tương tự như trên. Giá trị đại diện của bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Câu 1: Để điều tra số con trong mỗi gia đình của một chung cư gồm 100 gia đình, người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 1 và thu được mẫu số liệu sau đây. Dấu hiệu ở đây là gì? A. Số gia đình ở tầng 1. B. Số người trong mỗi gia đình. C. Số tầng ở trong khu chung cư. D. Số con trong mỗi gia đình. Dấu hiệu là: Số con trong mỗi gia đình. Câu 2: Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các học sinh lớp 10A cho ở bảng dưới đây. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh? Câu 3: Điều tra thời gian hoàn thành một sản phẩm của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu sau (thời gian tính bằng phút).