Bài toán về tính khử của CO, H2

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán về tính khử của CO, H2, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài toán về tính khử của CO, H2:
Dạng 4: Bài toán về tính khử của CO, H2. Bài toán tổng quát: Dẫn V lít khí CO hoặc V lít H2 dư qua ống đựng m gam một hỗn hợp hoặc một oxit bazơ ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam hỗn hợp hoặc một chất rắn và dẫn khi sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của oxit ban đầu (nếu dữ liệu cho một oxit bazơ). Xác định m nếu biết m2 và m1. Và ngược lại của các thông số. Xác định V, m nếu biết m và m1. Và ngược lại của các thông số. Ở dạng bài tập này, thông thường ta sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố.
Ta có PTHH. Vậy số mol oxi nguyên tử có trong hỗn hợp oxit bằng số mol của CO2. Lưu ý: CO, H2 chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học.
Ví dụ 1: Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột một oxit sắt (FexOy) ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,84 gam sắt và dẫn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được 2 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của FexOy?
Ví dụ 2: Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại: FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO và Pb bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc).
Ví dụ 3: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32g. Giá trị của V là?
Ví dụ 4: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là: A. 0,8 gam B. 8,3 gam C. 2,0 gam D. 4,0 gam (Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009).
Ví dụ 5: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O, FeO, Al2O3 nung nóng thu được 2,5 gam chất rắn. Toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng. Khối lượng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là?