Bài toán về muối cacbonat

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán về muối cacbonat, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài toán về muối cacbonat:
DẠNG 3: Bài toán về muối cacbonat. Có 2 dạng thường gặp: Phản ứng nhiệt phân và phản ứng trao đổi với axit + khí; với muối + kết tủa). Khi cho từ từ dung dịch HCl vào hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat, phản ứng xảy ra theo trình tự.
Ví dụ 1: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A.
Ví dụ 2: Khi nung 30 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu.
Ví dụ 3: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là A. NaHCO3 B. Mg(HCO3)2 C. Ba(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2. (Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010).
Ví dụ 4: Khi nung một lượng hiđrocacbonat của kim loại hóa trị 2 và để nguội, thu được 17,92 lít khí (đktc) và 80g bã rắn. Xác định tên muối hiđrocacbonat trên.
Ví dụ 5: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua. Tính m A. 41,6g B. 27,5g C. 26,6g D. 16,3g.