Bài toán về độ điện li a và hằng số phân li K

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài toán về độ điện li a và hằng số phân li K, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài toán về độ điện li a và hằng số phân li K:
1. Độ điện li (a) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (n) 2. Hằng số phân li axit – Hằng số phân li của axit CH3COOH là: K. Trong đó [H+], [CH3COO-] và [CH3COOH] đều là nồng độ lúc cân bằng. 3. Hằng số phân li bazơ – Hằng số phân li của bazơ NH là: K.
Ví dụ 1: Biết nồng độ mol của ion H trong dung dịch axit CH3COOH 0,1M là 0,002M. Tính độ điện li a của axit trên.
Ví dụ 2: Hòa tan 6g axit CH3COOH vào nước được 250ml dung dịch X. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch X biết độ điện li a = 1,5%.
Ví dụ 3: Tính nồng độ mol của các ion và pH trong các trường hợp sau: a) Dung dịch CH3COOH 0,25M và a = 1,4% b) Dung dịch CH3CO0H 3% và D = 1g/ml và a = 2,5%.
Ví dụ 4: a) Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,04M có độ điện li a = 2% b) Tính pH của dung dịch axit fomic HCOOH 1,15% (D = 1g/ml) nếu độ điện li a = 5%.
Ví dụ 10: Tính pH của dung dịch axit CH3COOH 0,1M sau khi đã cho thêm CH3COONa đến nồng độ 0,08M. Biết hằng số phân li của axit này là 1,8.10^-5.
Hướng dẫn giải.