Bài toán về công suất P

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bài toán về công suất P, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Bài toán về công suất P:
Dạng 2: Bài toán về công suất P Phương pháp giải: Buớc 1: Tính công A thực hiện như ở dạng 1 Bước 2: Tính thời gian thực hiện công A, rồi áp dụng công thức tính công suất ta được kết quả cần tìm t Trong đó: A: là công thực hiện (J) t: là thời gian thực hiện công A (s) P: là công suất (W) Đơn vị của công suất là oát (W) Chú ý: Trong thực tế, người ta còn dùng + Đơn vị công suất là mã lực (MP) + Đơn vị công kilowatt giờ (kwh) Ví dụ 1: Một vật khối lượng m được kéo chuyển động thẳng đều trên sàn bằng 1 lực F = 20N hợp với phương ngang góc 30°, khi vật di chuyển 2m hết thời gian 4s. Công suất của lực kéo bằng Lời giải: Công A của lực kéo trong 4s là Công suất của lực kéo bằng Đáp án B STUDY TIPS: Chuyển động đều nên công lực F sinh ra trong một đơn vị thời gian là như nhau tức là công suất không đổi. Biểu thức Fs vì F và t không đổi. Ví dụ 2: Một vật khối lượng m được kéo chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn bằng một lực F từ trạng thái nghỉ công suất của lực F sinh ra trong giây thứ nhất, thứ hai gọi tương ứng là P1 và P2. Hệ thức đúng là Lời giải: Gia tốc của vật thu được: Fam Đường đi và công suất trong giây thứ nhất: Đường đi và công trong giây thứ hai.
Lấy (2) chia cho (1) ta được: P 3P Đáp án C. Ví dụ 3: Một vật khối lượng m = 10 kg được kéo chuyển động thẳng nhanh dần dều trên sàn nhẵn không ma sát bằng một lực F = 5N theo phương ngang từ trạng thái nghỉ. Trong thời gian 4 giây tính từ lúc bắt đầu chuyển động công suất trung bình của lực F bằng A. 10W. B. 8W. C. 5W. D. 4W. Lời giải: Gia tốc của vật thu được: F2 Đường đi và công trong bốn giây là: Chú ý: Bài toán này ta có thể giải bằng công thức P F Xong ta lưu ý rằng v trong công thức này là v trung bình do vậy ta giải như sau: Gia tốc của vật thu được: F 2 Đường đi và công trong bốn giây là: Vậy P F Đáp án C.
STUDY TIPS: Khi ta dùng biểu thức P Fv để tính công suất trung bình trong bài toán chuyển động biến đổi (v thay đổi) thì ta hiểu v trong biểu thức tương ứng là v trung bình STUDY TIPS: + Trong chuyển động biến đổi thì trong những khoảng thời gian như nhau nhưng vật đi được những quãng đường khác nhau do vậy công suất ở các thời điểm khác nhau là khác nhau. + Công suất A P ta hiểu là công suất trung bình trong thời gian t. Ví dụ 4: Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h, lấy g = 10 m/s2. Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là A. 400 W. B. 40 W. C. 200 W. D. 20W. Lời giải: Vận tốc tức thời tại thời điểm t = 2s là Công suất tức thời tại thời điểm t = 2 s là Đáp án A.
STUDY TIPS: Dùng biểu thức P F.v để tính công suất tức thời tại một thời điểm t trong bài toán chuyển động biến đổi (v thay đổi) thì ta hiểu v trong biểu thức tương ứng là v tức thời tại thời điểm t ta xét. Ví dụ 5: Một động cơ điện cung cấp công suất 5KW cho 1 cần cẩu để nâng vật 1000Kg chuyển động đều lên cao 30m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là Lời giải: Công cần thiết để kéo vật lên cao 10 m là: Công này chính là công mà động cơ điện đã cung cấp do vậy: Đáp án A STUDY TIPS: Với một máy điện, thiết bị điện (hay máy cơ học) khi hoạt động sẽ biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Công A chính là số đo chuyển hóa năng lượng. Ví dụ 6: Một bàn là điện tiêu thụ công suất điện 1,2KW. Nhiệt tỏa ra trong thời gian 2 phút khi bàn là hoạt động là A. 1200J. B. 144 kJ. C. 144J. D. 1200 kJ. Lời giải Bàn là mà một thiết bị điện chuyển hóa năng lượng điện sang năng lượng nhiệt Công A chính là số đo chuyển hóa năng lượng, tức là công tiêu thụ điện năng chính là phần năng lượng điện đã tiêu thụ cũng chính là năng lượng nhiệt tỏa ra. Vậy ta có nhiệt tỏa ra trong thời gian 2 phút khi bàn là hoạt động là Đáp án B.