Bài toán tổng hợp dao động liên quan đến các đại lượng x, v, a, W

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán tổng hợp dao động liên quan đến các đại lượng x, v, a, W, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán tổng hợp dao động liên quan đến các đại lượng x, v, a, W:
Tổng hợp dao động liên quan đến các đại lượng x, y, a, W. Phương pháp: Vận dụng các phương pháp tổng hợp để tìm ra biên độ thành phần sau đó vận dụng các công thức tính tốc độ, gia tốc, năng lượng và lực để tính. Ví dụ 1: Chuyển động của một vật là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình là: x = 4cos(10t + T / 4) (cm). Gia tốc khi nó qua vị trí biên bằng?
Ví dụ 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số có phương trình x = 2cos(5t + / 2)(cm); x = 2cos5Tt. Vận tốc của vật lớn nhất bằng A. Ví dụ 3: Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là x = A, coSot và x = A, cos cot. Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng?
Ví dụ 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số f = 10Hz. Có biên độ A = 7cm; A = 8cm độ lệch pha của hai dao động là 3. Vận tốc của vật ứng với li độ tổng hợp x = 12cm bằng. Ví dụ 5: Chuyển động của một vật là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình là: x = 4cos(10t + 1/4) (cm); x = 3cos(10t – 3T / 4)(cm). Độ lớn vận tốc khi nó qua vị trí cân bằng là.