Bài toán tìm tham số m liên quan đến đường tiệm cận

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán tìm tham số m liên quan đến đường tiệm cận, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Bài toán tìm tham số m liên quan đến đường tiệm cận:
Dạng 4: Bài toán tìm tham số m liên quan đến đường tiệm cận Câu 1: Tìm giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm sô 1 2 mx y x m có đường tiệm cận đứng đi qua điểm M 1 2. Lời giải: Chọn A. TXĐ: D \ 2. Ta có 2 2 lim m m x x là TCĐ. Do đó ycbt 1 2 2 m.
Câu 2: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 2 2 5 3 m x y x nhận đường thẳng y 8 làm tiệm cận ngang. Lời giải: Chọn C Ta có 2 2 5 2 2 lim lim 2 2 x x 3 là TCN. Do đó ycbt 2 2 8 2 m m. Câu 3: Biết rằng đồ thị hàm số m n x 2 3 5 y x m n nhận hai trục tọa độ làm hai đường tiệm cận.
Tính tổng 2 2 S m n 2.