Bài toán sử dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán sử dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán sử dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện:
Bài toán sử dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện. Phương pháp. Để làm bài toán về sử dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện, ta cần nhớ và nắm vững những công thức và kiến thức cơ bản sau. Năng lượng của phôtôn ánh sáng: ε = hf. Trong chân không: hc. Công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện: Trong đó: λ: bước sóng ánh sáng kích thích (m). A: công thoát của kim loại. (J) 0max v: Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron.(m s). Giới hạn quang điện: Công thoát của electron ra khỏi kim loại:
VÍ DỤ MINH HỌA. Ví dụ 1: Giới hạn quang điện của kẽm là 0 λ µ = 0,35 m. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm? A. 3,549eV B. 3,549MeV C. 5,349eV D. 5,349MeV. Lời giải. Ví dụ này chỉ đơn thuần sử dụng công thức, và chú ý thay số cho chuẩn đơn vị. Công thoát của e ra khỏi kim loại: 6,625.10 .3.10 5,67.10 3,549 0,35.10. Đáp án A. Ví dụ 2: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catot là 0,66µm. Tính: a) Công thoát của kim loại dùng làm catot theo đơn vị J và eV. b) Tính động năng cực đại ban đầu và độ lớn vận tốc cực đại của e quang điện khi bứt ra khỏi catot, biết ánh sáng chiếu vào có bước sóng là 0,5µm. a) Công thoát của kim loại dùng làm catot là: 6,625.10 .3.10 3,01.10 1,88 0,66.10. b) Theo công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện, động năng ban đầu cực đại của quang e khi bứt ra khỏi catot là: 1 1 11 9,63.10. Độ lớn vận tốc ban đầu cực đại của quang e là: 6,625.10 .3.10 1 1 4,6.10 9,1.10 .10 0,5 0,6.
Ví dụ 3: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 1 λ = 600nm và 2 λ µ = 0,3 m vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vận tốc cực đại lần lượt là 5 1 v ms = 2.10 và 5 2 v ms = 4.10. Chiếu bằng bức xạ có bước sóng 3 λ µ = 0,2 m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là A. 5 5.10 m s B. 5 2 7.10 m s C. 5 6.10 m s D. 5 6.10 m s. Lời giải. Theo công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện. Ví dụ 4: Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ 123 λλλ vào catôt của một tế bào quang điện thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ 123, với k bằng: Lời giải. Theo công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện. Đáp án C.