Bài toán liên quan đến tổng hợp 3 dao động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán liên quan đến tổng hợp 3 dao động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến tổng hợp 3 dao động:
Bài toán liên quan đến tổng hợp 3 dao động. Phương pháp: Dạng toán này mở rộng từ hai dao động thành phần. Về phương pháp thì bám sát ở tổng hợp hai dao động. Ví dụ 1: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động: X1 = 2, 3cos(27ct + 3) (cm), X2 = 4cos(2Tct + 1/6) (cm) và X2 = A2cos( 20t + 23) (cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = 6cos(23ct – T/6) (cm). Tính biên độ dao động và pha ban đầu của dao động thành phần thứ ba?
Ví dụ 2: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1, x2, X3. Biết x12 = 42 cos(5t – 37/4) (cm); 123 = 3cos(5t)(cm); X13 = 5 sin(5t – T/2) (cm). Phương trình của x2 là? Ví dụ 3: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình. Biết x2 = 6x. Khi li độ của dao động xi đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động? Ví dụ 4: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số X1, X2, X. Với x2 = x + x; X = x + x; X13 = x + x; x = x + x + Xj. Biết x = x + x khi đó giá trị của x.
Ví dụ 5: Ba con lắc lò xo đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1, 2, 3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cùng nằm trên một đường thẳng. Chọn trục Ox theo phương thẳng đứng, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì phương trình dao động của vật lần lượt là Hướng dẫn. Theo đề 3 vật luôn thẳng hàng như hình vẽ. Do 3 vật cách đều nhau nên khi chiếu lên Ox thì tại vị trí của li độ x2 sẽ là trung điểm của tại vị trí li độ x1 và X3. Do đó theo toán học, công thức xác định trung điểm là. Bình luận: Đây là bài toán mở rộng từ 3 phương trình dao động. Khi cho 2 phương trình dao động thì yêu cầu tìm phương trình dao động còn lại.