Bài toán lãi suất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán lãi suất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Bài toán lãi suất:
Bài toán lãi suất. Phương pháp. Bài tập 1: Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất
6,9% một năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được cộng vào tiền gốc, hỏi sau 5 năm người đó rút được cả tiền gốc lẫn tiền lãi gần với con số nào sau đây? Gọi A là số tiền gửi ban đầu, r là lãi suất hàng năm. Ghi nhớ: Khách hàng gửi vào ngân hàng A đồng với lãi kép r thì số tiền khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn là: Số tiền gốc và lãi sau năm thứ nhất là. Số tiền gốc và lãi sau năm thứ hai là. Số tiền gốc và lãi người đó rút ra được sau 5 năm là. Bài tập 2: Một người gửi ngân hàng 100 triệu với lãi suất 0,5% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được cộng vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu? Sau n tháng, tổng số tiền gốc và lãi là. Vậy sau ít nhất 45 tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu.
Bài tập 3: Bác Toản gửi số tiền 58 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép và ổn định trong 9 tháng thì lĩnh về được 61758000 đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng hàng tháng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đổi trong thời gian gửi. Gọi r là lãi suất tiền gửi của ngân hàng theo tháng lần lượt là số tiền gửi ban đầu và số tiền sau 9 tháng. Áp dụng công thức lãi kép ta có. Vậy lãi suất ngân hàng hàng tháng là 0,7%. Bài tập 4: Để đủ tiền mua nhà, anh An vay ngân hàng 500 triệu theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85% mỗi tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh An trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc. Biết phương thức trả lãi và gốc không thay đổi trong suốt quá trình anh An trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh trả hết nợ ngân hàng? Đặt A 500 triệu là số tiền đã vay, 10 triệu là số tiền trả trong mỗi tháng và 0,85% r là lãi suất ngân hàng, n là số tháng anh An phải trả hết nợ. Bài toán vay vốn trả góp: Vay ngân hàng số tiền là A đồng với lãi suất r. Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ cách nhau đúng một tháng, mỗi hoàn nợ số tiền là X đồng và trả hết tiền nợ sau đúng n tháng. Vậy anh An phải trả trong vòng 66 tháng.
Bài tập 5: Bác An có 400 triệu đồng mang đi gửi tiết kiệm ở hai kì hạn khác nhau đều theo hình thức lãi kép. Bác gửi 200 triệu đồng theo kì hạn quý với lãi suất 2,1% một quý; 200 triệu còn lại bác gửi theo kì hạn tháng với lãi suất 0,73% một tháng. Sau khi gửi được đúng 1 năm, bác rút tất cả số tiền ở loại kì hạn theo quý và gửi theo tháng. Hỏi sau đúng 2 năm kể từ khi gửi tiền lần đầu, bác An thu được tất cả bao nhiêu tiền lãi? (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn). Bài tập 6: Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, mỗi tháng trả góp 8 triệu đồng và lãi suất cho số tiền chưa trả là 0,79% một tháng. Kì trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Hỏi số tiền phải trả ở kì cuối là bao nhiêu để người này hết nợ ngân hàng? (làm tròn đến hàng nghìn). Bài tập 7: Ông A vay dài hạn ngân hàng 300 triệu, với lãi suất 12% năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một năm kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một năm, số tiền hoàn ở mỗi lần là như nhau và trả hết nợ sau đúng 4 năm kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó, số tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ. Bài tập 8: Một người mỗi đầu tháng gửi vào ngân hàng T triệu đồng với lãi suất kép 0,6% một tháng. Biết cuối tháng thứ 15 thì số tiền cả gốc lẫn lãi sẽ thu về là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số nào nhất trong các số sau đây?