Bài toán cuộn cảm L biến thiên

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán cuộn cảm L biến thiên, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán cuộn cảm L biến thiên:
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN CUỘN CẢM L BIẾN THIÊN. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. Phương pháp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U và tấn số góc không đổi uU t = + 0 cos(ω ϕu). Đoạn mạch AB gồm L là một cuộn dây thuần có giá trị thay đổi. R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C không đổi. Thay đổi L để cos U PI U R C đạt giá trị lớn nhất. Tìm ZL tương ứng. Thay đổi L để max UL. Tìm max UL và ZL khi đó. Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Tính ZC và tìm L để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL như nhau. Hỏi phải thay đổi độ tự cảm L bằng bao nhiêu thì max UL? Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL như nhau. Khi đó độ lệch pha giữa u và i có giá trị tương ứng là ϕ1 và ϕ2. Thay đổi L để max UL thì độ lệch pha giữa u và I là ϕ0. Tìm mối liên hệ giữa 012. Thay đổi L để max URL, min URL. Tìm ZL khi đó. Tử số của tất cả các đại lượng trên đều không thay đổi khi L thay đổi. Do đó các đại lượng trên đạt giá trị lớn nhất khi mẫu số nhỏ nhất. Dễ thấy vì 2 ≥ 0 ZL C Z và dấu bằng xảy ra khi ZL = ZC nên mẫu nhỏ nhất khi ZL = ZC. Vậy với ZL = ZC thì UR; P; I đạt giá trị lớn nhất. Bài toán được giải quyết xong.
Thay đổi L để ULmax. Tìm ULmax và ZL khi đó. Suy ra các hệ quả quan trọng khi thay đổi L để ULmax. Cách 1: Thuần đại số. Ta viết biểu thức của UL theo L và khảo sát xem UL lớn nhất khi nào. Vì khi L thay đổi thì cả tử và mẫu thay đổi, do đó để việc khảo sát đơn giản, ta sẽ chia cả tử và mẫu cho ZL để tử số là hằng số. Vậy để UL lớn nhất thì Y phải nhỏ nhất. Thật vậy nếu đặt 1 = L thì khi đó rõ ràng Y là một tam thức bậc hai: 222 Y = R X ZC. Vì hệ số của tam thức bậc hai này luôn dương nên ta có Y lớn nhất. Nhận xét: Lời giải bằng đại số cho ta lời giải trong sáng, tự nhiên và dễ nghĩ. Chỉ có điều ta phải tính toán nhiều, và từ lời giải này ta khó có thể suy ra các hệ quả quan trọng. Chúng ta sang một lời giải bằng cách sử dụng giản đồ véctơ sau đây.
Cách 2: Giản đồ véctơ. Vẽ giản đồ véctơ trượt ta có các giản đồ như hình bên. Theo giản đồ véctơ và định lí hàm số sin trong tam giác. Từ phương trình này ta thấy ngay UL phụ thuộc vào góc β. Đẳng thức xảy ra khi sin (α β) tương đương 2 π α β. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: 2 U UU RC C L. Đây cũng chính là những kết quả ta thu được ở phương pháp đại số. Tuy nhiên, quan sát giản đồ và áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có một số kết quả quan trọng sau đây mà phương pháp đại số rất khó nhìn nhận ra. Khi ULmax thì hiệu điện thế tức thời ở hai đầu mạch luôn nhanh pha hơn uRC một góc 90°. Dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông. Chúng ta không phải nhớ các công thức này, mà khi làm bài tập hãy nhớ giản đồ và vẽ giản đồ ra, xem xét các dữ kiện bài toán và sử dụng hợp lí. Tất cả chỉ xoay quanh các hệ thức lượng trong tam giác mà thôi! Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Tính ZC và tìm L để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Vì có hai giá trị của L cho cùng giá trị công suất. Mặt khác, khi thay đổi L để công suất cực đại thì ta có ZL = ZC.
Nhận xét. Thay “công suất của mạch” ở đề bài bằng I;UR;UC;Z; cosϕ thì ta vẫn thu được kết quả trên Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì như nhau. Hỏi phải thay đổi độ tự cảm bằng bao nhiêu thì ILmax? Cách 1: Biến đổi thuần túy. Khi có hai giá trị của L cho cùng một giá trị hiệu điện thế. Theo kết quả phần trên khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì 2 2 ZZ R Z L C = C với giá trị ZL là giá trị làm cho ULmax. Với L là giá trị làm cho ULmax. Cách 2: Sử dụng định lí Vi-et. Vì khi thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL như nhau nên ta có 1 L Z và 2 L Z là hai nghiệm của phương trình. Định lí Viet đã giúp chúng ta suy ra kết quả bài toán một cách ngắn gọn và không phải tính toán nhiều.
Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL như nhau. Khi có độ lệch pha giữa u và i có giá trị tương ứng là ϕ1 và ϕ2. Thay đổi L để ULmax thì độ lệch pha giữa u và i là ϕ0. Tìm mối liên hệ giữa ϕϕϕ 012. Cách 1: Đại số thuần túy. Ta cần tìm mối liên hệ giữa các giá trị đại số 012 nên ta nghĩ đến dùng công thức tan. Khi thay đổi L để ULmax. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện ϕ = ϕu − ϕi được xác định thông qua. Ta hoàn toàn có thể dùng phương pháp tam thức bậc hai để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của T. Hoặc có thể dùng phương pháp đạo hàm, khảo sát hàm số. Các công thức rút ra ở trên là những công thức bắt buộc phải nhớ.
Tuy nhiên, ta không nên học vẹt mà hãy hiểu bản chất vì sao lại có công thức đó, để trong trường hợp quên thì ta còn biết cách thiết lập lại. Tổng kết lại, ta có các kết quả sau: Thay đổi L để UR; P; I; cosϕ, UC đạt giá trị lớn nhất. Tìm ZL tương ứng. Thay đổi L để ULmax. Tìm ULma x và ZL khi đó. Suy ra các hệ quả quan trọng khi thay đổi L để ULmax. Khi ULmax thì hiệu điện thế tức thời ở hai đầu mạch luôn nhanh pha hơn uRC một góc 90°. Dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2, thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Tính ZC và tìm L để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL như nhau. Hỏi phải thay đổi độ tự cảm L bằng bao nhiêu thì ULmax. Thay đổi L thấy khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL như nhau. Khi có độ lệch pha giữa u và i có giá trị tương ứng là ϕ1 và ϕ2. Thay đổi L để ULmax thì độ lệch pha giữa u và i là ϕ0. Tìm mối liên hệ giữa 012. Thay đổi L để max min U U RL RL. Tìm ZL khi đó.