Bài tập về photpho (P), photphopentaoxit (P2O5), axit photphoric (H3PO4) và muối photphat (PO43-)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập về photpho (P), photphopentaoxit (P2O5), axit photphoric (H3PO4) và muối photphat (PO43-), nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập về photpho (P), photphopentaoxit (P2O5), axit photphoric (H3PO4) và muối photphat (PO43-):
Ví dụ 1: Thêm 500ml dung dịch NaOH 1M vào 150ml dung dịch H3PO4 2M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là A. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4. B. 24 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na3PO4. C. 12 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4. D. 14,2 gam Na2HPO4;32,8 gam Na3PO4. Giải: n NaH2PO4 còn =0,3 – 0,2 = 0,1 mol. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là m Na2HPO4 = 142.0,2 = 28,4 gam; m NaH2PO4 = 0,1.120 = 12 gam. Đáp án C.
Ví dụ 2: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1,2M vào 100 ml dung dịch H3PO4 0,7M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp các chất rắn gồm A. NaH2PO4 và H3PO4 B. Na3PO4 và NaOH C. Na2HPO4 và NaH2PO4 D. Na3PO4 và Na2HPO4. Giải: Đáp án B. Hoặc dựa vào tỉ lệ H3PO4 hết, NaOH còn.
Ví dụ 3: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 21,875 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 gam/ml) sau đó đem pha loãng bằng nước cất thu được 250 ml dung dịch X. Hỏi trong X có những hợp chất nào của photpho và nồng độ mol là bao nhiêu (bỏ qua sự thuỷ phân của các muối) ? A. Na3PO4 0,4M. B. NaH2PO4 0,1M và Na2HPO4 0,3M. C. NaH2PO4 0,4M. D. Na2HPO4 0,1M và Na3PO4 0,3M.
Ví dụ 4: Chế hóa 37,8 gam hỗn hợp của S và P với lượng dư dung dịch HNO3 đặc khi đun nóng, thu được 147,84 lít khí màu nâu (đktc). Phần trăm khối lượng của P trong hỗn hợp ban đầu là A. 49,2%. B. 50,8%. C. 64,6%. D. 2,5%.
Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,65 gam phot pho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A. 10,65 gam B. 18 gam C. 19,1 gam D. 2,4 gam.
Ví dụ 6: Thêm 35,5 gam P2O5 vào 200ml dung dịch H3PO4 6% (d = 1,03g/ml). Nồng độ % của H3PO4 trong dung dịch thu được là A. 15,26%. B. 16,52%. C. 24,5%. D. 25,4%.