Bài tập về phản ứng cộng halogen X2 (Br2, Cl2)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập về phản ứng cộng halogen X2 (Br2, Cl2) , nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập về phản ứng cộng halogen X2 (Br2, Cl2) :
Nếu cho hỗn hợp các hiđrocacbon lội chậm qua bình đựng dung dịch brom thì khối lượng của bình tăng lên là khối lượng hiđrocacbon hấp thụ. Ví dụ 1: Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở lội chậm qua bình đựng 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau phản ứng hoàn toàn, nồng độ Br2 giảm một nửa và khối lượng bình tăng 6,7 gam. Xác định công thức của hai hiđrocacbon.
Giải: n Br2 phản ứng = 1,4.0,25 = 0,35 mol. Đặt công thức chung của hai hiđrocacbon. Khối lượng của bình tăng lên là khối lượng của hiđrocacbon hấp thụ. X phải chứa 1 chất là C2H4 hoặc C2H2. Xét hai trường hợp sau: Trường hợp 1: X chứa C2H4 (k1 = 1): a (mol). Đặt công thức của chất còn lại. Trường hợp 2: X chứa C2H2 (k2 = 2): a (mol) – Chất còn lại có dạng CmH2m (vì có k1 = 1): b (mol). Từ (1) và (2) suy ra a = 0,05 mol và b = 0,15 mol.
Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và C3H4 (mạch hở). Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, xuất hiện 13,08 gam kết tủa. Mặt khác, cho m gam X phản ứng với dung dịch Br2 dư, kết thúc các phản ứng thấy có 27,2 gam Br2 bị mất màu. Đốt cháy hết m gam X, sinh ra 5,376 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng của mỗi chất trong m gam X.
Ví dụ 3: Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm propen, propan và propin (cả ba chất đều mạch hở) phản ứng với lượng dư dung dịch Br2, kết thúc các phản ứng thấy có 40 gam Br2 bị mất màu. Mặt khác, cho 19,05 gam X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, xuất hiện 22,05 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X. Giải: Gọi a, b, c lần lượt là số mol của C3H6, C3H8 và C3H4 chứa trong 0,3 mol X.
Ví dụ 4: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là A. 80%. B. 70%. C. 92%. D. 60%. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012-Khối A). Hiệu suất phản ứng hiđrat hoá axetilen: H = 80%.