Bài tập trắc nghiệm sắt – crom – đồng có đáp án và lời giải

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm sắt – crom – đồng có đáp án và lời giải, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm sắt – crom – đồng có đáp án và lời giải:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Fe có tính khử mạnh hơn Cu. B. Fe không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội và dung dịch H2SO4 đặc, nguội. C. Fe có điện tích hạt nhân lớn hơn Al. D. Fe (dư) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng cho muối Fe (III).
Câu 2. Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là A.
Câu 3. Cho các chất sau (Fe, Fe2O3, Al, axit HCl, dung dịch NaOH) tác dụng với nhau từng đôi một, số phản ứng xảy ra là A.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tính chất của sắt là tính khử. B. Sắt tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng cho muối sắt (II). C. Sắt thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. D. Sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được muối và khí hiđro.
Câu 5. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là.