Bài tập trắc nghiệm chuyên đề polime và vật liệu polime

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm chuyên đề polime và vật liệu polime, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm chuyên đề polime và vật liệu polime:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP. Câu 1. A có công thức là C4H10O. Biết từ A có thể điều chế được poli stiren bằng 2 phản ứng liên tiếp. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là. Câu 2. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008”? Câu 3. Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010”. Câu 4. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, to enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm và to enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2007”.
Câu 5. Poli (ure-fomanđehit) được dùng làm: A. Keo dán B. Chất dẻo C. Tơ D. Cao su Câu 6. Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Polime là những hợp chất có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. B. Trong các phản ứng trùng hợp tạo nên polime thường giải phóng các sản phẩm phụ như H2O, HCl… C. Polime có những phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và phát triển mạch. D. Các mắt xích polime có thể liên kết với nhau theo kiểu mạch thẳng, mạch nhánh và mạng lưới. Câu 7. Cặp chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu để sản xuất poli(vinyl clorua)? Câu 8. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2007”.
Câu 9. Để thu được poli (vinyl ancol) CH-CH người ta tiến hành trùng hợp chất nào sau đây? A. Trùng hợp ancol CH2=CH-OH B. Thủy phân poli (vinyl axetat) C. Trùng hợp ancol alylic D. Trùng ngưng glixin. Câu 10. Thủy phân trong môi trường axit Nilon-6 sẽ thu được: A. Axit &-aminocaproic B. Axit a-aminocaproic C. Axit S-aminocaproic D. Axit w-aminocaproic. Câu 11. Trùng hợp chất sau đây được tổ capron: A. Stiren B. Glixin C. Alanin D. Caprolactam. Câu 12. Đồng trùng hợp các monome nào dưới đây thì thu được poli (etylen terephtalat).