Bài tập trắc nghiệm chuyên đề cacbohiđrat có đáp án và lời giải chi tiết

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm chuyên đề cacbohiđrat có đáp án và lời giải chi tiết, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm chuyên đề cacbohiđrat có đáp án và lời giải chi tiết:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP. Câu 1. Trong thực tế người ta thường dùng glucozơ để sản xuất gương soi thay cho anđehit vì: A. Glucozơ có nhiều nhóm –CHO hơn. B. Glucozơ có nhiều nhóm –OH hơn nên phản ứng mạnh hơn. C. Glucozơ không độc như anđehit. D. Glucozơ có tính khử mạnh hơn. Câu 2. Để chứng minh glucozơ có 5 nhóm –OH trong phân tử người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. phản ứng với Na. B. phản ứng với Cu(OH)2 C. phản ứng tráng bạc. D. phản ứng tạo este với (CH3CO)2O. Câu 3. Để chứng minh glucozơ có -CHO trong phân tử người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. phản ứng với Na. B. phản ứng với Cu(OH)2. C. phản ứng tráng bạc. D. phản ứng tạo este với (CH3CO)20.
Câu 4. Cho glucozơ lên men rượu, khí CO2 thoát ra dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng rượu thu được là. Câu 5. Nếu nhỏ vài giọt H2SO4 đặc vào một tờ giấy, sau đó hơ lên ngọn lửa đèn cồn thì chỗ đó bị đen và lủng. Phương trình hóa học nào dưới đây thể hiện bản chất của quá trình trên? Câu 6. Để phân biệt được glucozơ và fructozơ người ta dùng những hóa chất nào dưới đây. Câu 7. Những câu nào sau đây không đúng về tính chất hóa học của xenlulozơ? A. Tan trong dung dịch H2SO4 đậm đặc (> 72%). B. Tan trong HCl đậm đặc. C. Tan trong nước Svayde ([Cu(NH3)4](OH)2). D. Tan trong AgNO3/NH3.
Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng? A. Tơ visco có công thức phân tử là [C6H7O2(OH)3]n B. Tơ visco còn gọi là xenlulozơ hidrat. C. Tơ visco có mạch dài hơn xenlulozơ do đó bền hơn xenlulozơ. D. Tơ viso có tính háo nước hơn xenlulozơ. Câu 9. Phát biểu không đúng là: A. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác HS, t°) có thể tham gia phản ứng tráng gương. B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa CuO. C. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. D. Thủy phân (xúc tác H’, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. Câu 10. C glucozơ lên men thành ancol etylic. Toàn bộ khí cacbonic sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra 49,25 gam kết tủa. Biết hiệu suất của phản ứng lên men là 80%. Vậy khối lượng ancol thu được và khối lượng glucozơ đã dùng lần lượt là.