Bài tập dựa vào phản ứng đốt cháy phenol hay ancol thơm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập dựa vào phản ứng đốt cháy phenol hay ancol thơm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập dựa vào phản ứng đốt cháy phenol hay ancol thơm:
Chủ đề 5 Dựa vào phản ứng đốt cháy phenol hay ancol thơm 56. a) Đốt cháy 5,8 gam chất A thu được 2,65 gam Xôđa, 2,25 gam H2O và 12,1 gam CO2. Xác định công thức phân tử của A, biết rằng trong một phân tử A chỉ có một nguyên tử natri. b) Cho A tác dụng với dung dịch HCl thu được chất B và muối NaCl. C là một đồng đẳng của B và có tỉ khối hơi so với không khí nhỏ hơn 4. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của C. Vậy mO trong 5,8 g chất A: 5,8 gam – 5 gam = 0,8 gam; nO = 0,05 mol; nNa : nC : nH : nO = 0,05 : 0,3 : 0,25 : 0,05 = 1 : 6 : 5 : 1. – Công thức nguyên (C6H5ONa)n, phân tử A có một nguyên tử Na. Vậy công thức phân tử của A: C6H5ONa. Công thức tổng quát của B: CnH2n-7OH. Suy ra n = 7 công thức phân tử của C: C7H7OH.
57. Đốt cháy hoàn toàn 0,324g hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Sản phẩm cháy được dẫn qua bình chứa 380ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M ta thấy kết tủa bị tan một phần, đồng thời khối lượng bình tăng 1,14 gam. Còn nếu sản phẩm cháy dẫn qua 220ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì kết tủa cực đại và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 2,997. Tìm công thức phân tử của X biết tỉ khối hơi của X so với He là 27.
Giải: Khối lượng hỗn hợp sản phẩm khi đốt cháy 0,324 gam hợp chất hữu cơ X là 1,14 gam trong đó có m CO2 và m H2O. Khi dẫn 1,14 gam hỗn hợp sản phẩm vào 220 ml dung dịch Ba(OH)2 thì có kết tủa cực đại, có nghĩa là lượng CO2 được kết tủa hoàn toàn trong BaCO3. Theo định luật bảo toàn khối lượng: m dung dịch trước phản ứng + 1,14 = m BaCO3 + m dung dịch sau; m dung dịch trước phản ứng – m dung dịch sau = m BaCO3 – 1,14 = 2,997 g.