Áp dụng định luật bảo toàn điện tích giải bài tập hóa học vô cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Áp dụng định luật bảo toàn điện tích giải bài tập hóa học vô cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Áp dụng định luật bảo toàn điện tích giải bài tập hóa học vô cơ:
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG. Trong phản ứng trao đổi ion, và trong một dung dịch: Tổng điện tích âm = tổng điện tích dương. Hệ quả: Tổng số mol cation = tổng số mol anion. PHẠM VI ÁP DỤNG. Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường hợp nguyên tử, phân tử, dung dịch trung hòa điện. Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của định luật toàn điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc âm.
Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích. Ví dụ 1: Trong một dung dịch có chức a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol
NO3-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là. Ví dụ 2: Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol so, x mol Cl-. Giá trị của x là. Dạng 2: Kết hợp với định luật bảo toàn khối lượng. Ví dụ 1: Dung dịch A chứa hai cation là Fe2; 0,1 mol và Alt: 0,2 mol và hai anion là Cl : x mol và Soo : y mol. Đem cô cạn dung dịch A thu được 46,9 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là.
Ví dụ 2: Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong không khí dư thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là A. 1,56 gam. B. 1,8 gam. C. 2,4 gam. D. 3,12 gam. Hướng dẫn giải. Nhận xét: Tổng số mol X điện tích ion dương (của hai kim loại) trong hai phần là bằng nhau = tổng số mol X điện tích ion âm trong hai phần cũng bằng nhau.