Ảnh hưởng của nồng độ O2, CO2 đến hô hấp ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của nồng độ O2, CO2 đến hô hấp ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của nồng độ O2, CO2 đến hô hấp ở thực vật:
1. Nồng độ O2 O2 tham gia vào ôxi hoá các chất hữu cơ và là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi chuyền electron để sau đó hình thành nước trong hô hấp hiếu khí. Vì vậy, nếu nồng độ O2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống dưới 5% thì cây chuyển sang phân giải kị khí là dạng hô hấp không có hiệu quả năng lượng, rất bất lợi cho cây trồng.
2. Nồng độ CO2 CO2 là sản phẩm của quá trình hô hấp. Các phản ứng đêcacbôxi hoá để giải phóng CO2 là các phản ứng thuận nghịch. Nếu hàm lượng CO2 trong môi trường cao sẽ làm cho phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch và hô hấp bị ức chế (hình 12.2) Cường độ hô hấp (mgCOM/g/giờ) Nồng độ CO2(ppm) Hình 12.2. Đồ thị mối liên quan giữa hô hấp và CO2.