Ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng chính đến sinh trưởng của vi sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng chính đến sinh trưởng của vi sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng chính đến sinh trưởng của vi sinh vật:
Để sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật cũng cần tất cả các chất dinh dưỡng như ở các cơ thể bậc cao. 1. cacbon Ngoài nước, cacbon là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sinh trưởng của vi sinh vật, là bộ khung cấu trúc của chất sống, cần cho tất cả các hợp chất hữu cơ tạo nên tế bào. Cacbon chiếm 50% khối lượng khô của một tế bào vi khuẩn điển hình. Vi sinh vật hoá dị dưỡng nhận được hầu hết cacbon từ các chất hữu cơ như : prôtêin, cacbohiđrat và lipit.
Vi sinh vật hoá tự dưỡng và quang tự dưỡng lại thu nhận cacbon từ CO,. 2. Nitơ, lưu huỳnh và phôtpho Tổng hợp prôtêin đòi hỏi một lượng lớn nitơ và một phần lưu huỳnh. Việc tổng hợp ADN và ARN cũng cần nitơ và phôtpho tương tự như tổng hợp ATP. Nitơ chiếm khoảng 14% khối lượng khô của tế bào vi khuẩn còn lưu huỳnh và phôtpho chiếm 4%. Vi sinh vật sử dụng nitơ chủ yếu để tạo thành nhóm amin của các axit amin. Chúng phân giải các prôtêin thành axit amin rồi sử dụng các axit amin này để tổng hợp các prôtêin mới. Số khác sử dụng nitơ từ ion NH gặp trong một số chất hữu cơ của tế bào hoặc từ NO.
Nhiều vi khuẩn trong đó có các vi khuẩn lam, có khả năng sử dụng Ny trực tiếp từ khí quyển thông qua quá trình cố định nitơ. Lưu huỳnh được dùng để tổng hợp các axit amin chứa lưu huỳnh như Xistein, mêtiônin. Photpho cần cho tổng hợp axit nuclêic và phôtpholipit của màng sinh chất, cũng như tổng hợp ATP. 3. Ôxi Dựa vào nhu cầu xi cần cho sinh trưởng, vi sinh vật được chia thành : Hiếu khí bắt buộc : chỉ có thể sinh trưởng khi có mặt ôxi (nhiều vi khuẩn, hầu hết tảo, nấm, động vật nguyên sinh). Kị khí bắt buộc: chỉ có thể sinh trưởng khi không có mặt ôxi (vi khuẩn uốn ván, vi khuẩn sinh mêtan).
Kị khí không bắt buộc : có thể sử dụng ôxi để hô hấp hiếu khí, nhưng khi không có mặt Ôxi có thể tiến hành lên men (nấm men rượu) hoặc hô hấp kị khí (Bacillus). Vi hiếu khí : có khả năng sinh trưởng chỉ khi nồng độ ôxi thấp hơn nồng độ Oxi trong khí quyển (vi khuẩn giang mai). 4. Các yếu tố sinh trưởng Đây là các chất hữu cơ quan trọng mà một số vi sinh vật không tổng hợp được và phải thu nhận trực tiếp từ môi trường, chẳng hạn các vitamin, axit amin, các bazơ purin và pirimidin. Nhiều vi sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các vitamin, axit amin và bazơ nitơ nhưng một số chủng tự nhiên bị đột biến mất khả năng tổng hợp các yếu tố sinh trưởng trên. Vì vậy, khi nuôi cấy cần phải bổ sung các yếu tố này.